Енергия и климат

Непрекъснатото оптимизиране на използването на енергия и вода, заедно с намаленото прахосване на суровини, намалява потреблението на ресурси и свежда до минимум емисиите на CO₂ в хода на производството. Специфични решения – например системи за външна топлоизолация на фасади – позволяват на крайния потребител да пести разходи за енергия и активно да допринася за опазването на околната среда.