7 000 хиляди награди от Ceresit!

От 10-ти юли до 18-ти август, Хенкел България Ви предоставя възможност да спечелите страхотни летни награди!

Как: Закупете продукти от марката Ceresit  за над 30лв и вземете скреч карта. Изтрийте и ако печелите вземете вашата награда на момента.

Какво: Можете да спечелите плажна кърпа, шапка, тениска, карти за игра и сенник за кола. В края на играта петима от вас ще имат прекрасната възможност да спечелят 5 кафе машини Krups Dolce Gusto!

Играй и спечели!

 • За всяка покупка над 30лв. на професионални и/или потребителски продукти Ceresit от търговки обект, получавате скреч карта.
 • Всяка скреч карта се дава при еднократно изхарчена сума над 30лв.
 • Всяка трета скреч карта носи награда след изтриването на кода.
 • Изтриването на кода от скреч картата трябва да се случи към момента на закупуването на стока в търговския обект.
 • След изтриването на кода, скреч картата трябва да бъде оставена в магазина, за да имате възможност за участие в томболата за 5 кафе машини Krups Dolce Gusto.
 • Ако скреч картата Ви е печеливша, имате възможност да получите Вашата награда на момента.
 • Имате възможност да участвате в томболата за 5 кафе машини Krups Dolce Gusto, с всяка карта независимо от това дали е печеливша, или не.
 • Всеки, който иска да участва в томболата за 5 машини Krups Dolce Gusto, трябва да попълни необходимите данни в задължителните полета, разположени на гърба всяка скреч карта.
 • Тегленето на томболата за 5 кафе машини Krups Dolce Gusto, ще се случи след изтичането на промоцията.
 • Имената на петимата печеливши ще бъдат изтеглени на 30.08.2017г.
 • Информация за печелившите ще бъде поместена във Facebook страницата на Ceresit Bulgaria, както и на Ceresit.bg.
 • Наградите ще бъдат изпратени по куриер до 6 работни дни след тегленето на томболата.

ПРОМОЦИЯ
„7 000 хиляди награди от Ceresit!“

В периода 10 юли – 18 август 2017 г:                                  

За всяка покупка над 30лв. на професионални и/или потребителски продукти Ceresit от търговски обект, получавате скреч карта. Всяка скреч карта се дава при сума на еднократна покупка на стойност над 30 (тридесет) лв.

Всяка трета скреч карта носи награда след изтриването на кода, както следва:

Сенник за кола Ceresit

 • Шапка Ceresit
 • Тениска Ceresit
 • Плажна кърпа Ceresit
 • Комплект карти за игра Ceresit
 • Плажна кърпа Ceresit.

Изтриването на кода от скреч картата трябва да се случи в момента на закупуването на стока в търговския обект.

Ако скреч картата Ви е печеливша, можете да получите Вашата награда, описана по-горе, на момента в търговския обект.

Имате възможност да участвате в томболата за 5 кафе машини Krups Dolce Gusto, с всяка карта, независимо от това дали е печеливша, или не.

След изтриването на кода, скреч картата трябва да бъде оставена в магазина, за да имате възможност за участие в томболата за 5 кафе машини Krups Dolce Gusto.

Всеки, който иска да участва в томболата за 5 машини Krups Dolce Gusto, трябва да попълни необходимите данни в задължителните полета, разположени на гърба всяка скреч карта.

Тегленето на томболата за 5 (пет) кафе машини Krups Dolce Gusto, ще се случи след изтичането срока на промоцията.

Имената на петимата печеливши ще бъдат изтеглени на 30.08.2017г.

Информация за печелившите ще бъде поместена във Facebook страницата на Ceresit Bulgaria, както и на Ceresit.bg.

Наградите ще бъдат изпратени по куриер до 5 работни дни след тегленето на томболата.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

На промоцията „7000 хиляди награди от Ceresit” на Хенкел България

Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „7000 награди от Ceresit” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Промоцията „7000 награди от Ceresit ” се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 10 юли 2017г. и продължава до 18 август 2017г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България. В промоцията могат да участват и юридически лица/фирми/, които са потребители на участващите в промоцията продукти.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, служителите на търговките обекти, в които ще се провежда Промоцията, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ/ ИНСТРУМЕНТИТЕ

Наградите и инструментите, които участват в промоцията, са следните:

 • Сенник за кола Ceresit
 • Тениска и шапка Ceresit
 • Комплект битове от Bosch
 • Комплект карти за игра Ceresit
 • Плажна кърпа Ceresit
 • Кафе машина Krups Dolce Gusto

Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изброените инструменти да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукти Ceresit : Classic Universal, CM 9,  CM 11 Plus, CM 12, CM 16, CE 33, CE 40, CE 43, CN 68, DA, CS 11, CS 16, CS 23, CS 24, CS 25, CS 26, CS 27, CS 28, CT 126, CT 127, Thermo Universal, FT 101, CS 25, CB 100, CB 150 и СВ 200, от участващите в промоцията магазини

7.2. Участието в промоцията е обвързано с покупка на участващи продукти, описани в предходната разпоредба, на стойност минимум 30 (тридесет) лв.

7.3. Ако участникът изтегли карта с обозначена награда, може да я получи на момента от търговския обект.

7.4. Големите награди – 5 машини Krups Dolce Gusto, ще бъдат изтеглени на 30.08.2017 сред всички скреч карти с попълнени данни съгласно настоящите условия, и ще бъдат изпратени на печелившите в срок от 5 работни дни.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата може да бъде избиран от представените от ОРГАНИЗАТОРА възможности за всяко равнище.

8.2.Наградите и инструментите ще се получават по куриер или друг допълнително уговорен начин срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подаден от участник неточен или погрешен адрес.

8.3. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешен, неточен или непълен адрес се разпределят между резервни печеливши.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.

10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на промоцията е регистриран като администратор на лични данни и поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

Всеки Участник може да получи достъп до личните си данни от „Хенкел България” ЕООД, както и за тяхната промяна или заличаване на адрес: гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет.4,  както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес henkel.lepila@henkel.com. Участник, който пожелае да бъдат заличени личните му данни преди раздаването на наградите, се изключва от Промоцията.

Част 12. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТОЙНОСТ НА НАГРАДИТЕ

Организаторът и агенцията се задължават да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

 Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни